اجرای پروژه ی تجاری اداری پالیزی

1 2

سقف کاذب اجرا شده در پروژه ی تجاری- اداری پالیزی تهران  سقف کاذب  لوور از  پروفیل اختصاصی آلومینیومی میباشد.

 همچنین در پروژه مذکور در فضاهای متعدد از سقف کاذب لوور با مشخصات و گام متفاوت استفاده شده است.