شروع عملیات نصب بافل های گریلیوم در ایستگاه راه آهن ارومیه

شروع عملیات نصب بافل های گریلیوم در ایستگاه راه آهن ارومیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

راه آهن ارومیه - سقف کاذب