ادامه ی نصب کامپوزیت پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه

ادامه ی نصب کامپوزیت پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی مهدیه - سقف کاذب

LinkedIn

ادامه ی آهنکشی سالن فروش بلیط ایستگاه متروی مهدیه

ادامه ی آهنکشی سالن فروش بلیط ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه مترو مهدیه - سقف کاذب

LinkedIn

آغاز اجرای زیرسازی سقف کاذب دامپا ساختمان اداری شرکت پلیمر آریا ساسول

آغاز اجرای زیرسازی سقف کاذب دامپا ساختمان اداری شرکت پلیمر آریا ساسول توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات سقف های کاذب : سقف کاذب دامپا ، سقف کاذب لوکسالون 84r

شرکت پلیمر آریا ساسول

LinkedIn