شرکت سبدگردانی آسمان

نام پروژه:شرکت سبدگردانی آسمان

محل پروژه:تهران

سال شروع:1399

وضعیت:اتمام پروژه

کارفرما:شرکت رهاورد توسعه

نوع سقف:لوور

در این پروژه از سقف کاذب لوور در ابعاد 2/5 × 9/5 استفاده شده همراه با تلفیق سقف کاذب گچ برگ میباشد.