ایستگاه متروی جوادیه

نام پروژه:ایستگاه مترو جوادیه تهران

نام کارفرما:شرکت ساب نیرو

مساحت پروژه:3780 متر

نوع سقف:گریلیوم مشبک

وضعیت:تکمیل

سال شروع:1385