پروژه ایستگاه راه آهن ارومیه

  • نام پروژه:ایستگاه راه آهن ارومیه
  • نام کارفرما:اروم آرمه سقف
  • مشاور:شرکت پژوهش
  • متراژ پروژه:3500 متر مربع
  • سال اجرای پروژه:1396
  • نوع سقف:سقف کاذب گریلیوم مشبک،تایل آلومنیومی،بافل،سقف کاذب گچ برگ

شرکت کدکن