شرکت ساختمان طراحی نفت

کارفرما:شرکت ساختمان طراحی نفت

متراژ:500 متر در 5 طبقه اداری

نوع سقف:پره ای یونیت شده (قابل برداشت)

اجرا:به صورت طولی و عرضی

متراژ:500 متر در 5 طبقه اداری

نوع سقف:پره ای یونیت شده (قابل برداشت)

اجرا:به صورت طولی و عرضی

جهت بازدید ویدیو مربوط به این پروژه به لینک آپارات مراجعه فرمایید