بازار بزرگ ایرانیان (ایرانمال)

نام پروژه:سالن نمایشگاه بازار بزرگ ایران (ایرانمال)

نوع سقف:بافل و گریلیوم

مشاورین:شرکت وایون

مساحت پروژه:17100

تاریخ شروع:خرداد ماه 1396

موقعیت پروژه:منطقه 22 تهران

کارفرما:شرکت کیسون

توضیحات سقف:در این پروژه از برای اجرای سقف سالن نمایشگاهی مجموعه از سقف کاذب بافل و گریلیوم استفاده شده است،ابعاد در نظر گرفته شده برای این سقف بافل داخلی 100×100 و گریلیوم داخلی چشمه 10 سانتی متری میباشد.