ادامه ی نصب و اجرای سقف های کاذب دسترسی ایستگاه متروی شهدای مشهد

ادامه ی نصب و اجرای سقف های کاذب دسترسی ایستگاه متروی شهدای مشهد توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: ورق کامپوزیت ، سقف کاذب گریلیوم پره ای ، ورق پانچ متال

 سقف کاذب -شهدای مشهد

LinkedIn