نصب سقف کاذب دامپا در پروژه ی عسلویه

نصب سقف کاذب دامپا در پروژه ی عسلویه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های استفاده شده : سقف کاذب دامپا ، سقف کاذب لوکسالون

عسلویه

LinkedIn