پیشروی نصب و اجرای سقف های کاذب در ایستگاه متروی مهدیه

نصب کامپوزیت های ورودی جنوب شرقی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه

 

اجرای آهن کشی سالن تقسیم مسافر شمالی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه - طراحی سقف کاذب

 

ادامه نصب کامپوزیت های تیکت هال ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

 انواع سقف کاذب - ایستگاه متروی مهدیه

 

ادامه نصب کامپوزیت های پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسطس اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه - انواع سقف

 

LinkedIn

پیشروی نصب و اجرای سقف های کاذب در ایستگاه متروی مهدیه

آغاز نصب کامپوزیت های سالن فروش بلیط ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه - سقف کاذب

 

نصب کامپوزیت های قوس ابتدای سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه طراحی سقف کاذب

 

پیشروی نصب کامپوزیت های سکوی غربی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه - انواع سقف اذب

LinkedIn

آپارات

ادامه ی نصب کامپوزیت پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه

ادامه ی نصب کامپوزیت پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی مهدیه - سقف کاذب

LinkedIn

عملیات نصب کامپوزیت های ایستگاه راه آهن کرمانشاه

عملیات نصب کامپوزیت های ایستگاه راه آهن کرمانشاه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

متراژ کلی نما: 1050 متر مربع

راه آهن کرمانشاهLinkedIn