تکمیل نصب لوکسالون فضای داخلی ساختمان اصلی ایستگاه راه آهن کرمانشاه

تکمیل نصب لوکسالون فضای داخلی ساختمان اصلی ایستگاه راه آهن کرمانشاه به همراه نصب پیشانی کناف با استفاده از سازه گالوانیزه کناف توسط اکیپ اجرایی شرکت کدکن

کرمانشاه - سقف کاذب