اتمام نصب سقف کاذب کناف و تایل زیرگذر ایستگاه راه آهن کرمانشاه

اتمام نصب سقف کاذب کناف و تایل زیرگذر ایستگاه راه آهن کرمانشاه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه راه آهن نیشابور - سقف کاذب