آغاز اجرای زیرسازی سقف کاذب دامپا ساختمان اداری شرکت پلیمر آریا ساسول

آغاز اجرای زیرسازی سقف کاذب دامپا ساختمان اداری شرکت پلیمر آریا ساسول توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات سقف های کاذب : سقف کاذب دامپا ، سقف کاذب لوکسالون 84r

شرکت پلیمر آریا ساسول

LinkedIn