آهنکشی مفصل دسترسی به سکوی ایستگاه متروی مهدیه

آهنکشی مفصل دسترسی به سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی مهدیه - سقف کاذب

LinkedIn