نصب کامپوزیت های سکوی ایستگاه متروی مهدیه

نصب کامپوزیت های سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی مهدیه

LinkedIn

ادامه ی آهنکشی سالن فروش بلیط ایستگاه متروی مهدیه

ادامه ی آهنکشی سالن فروش بلیط ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه مترو مهدیه - سقف کاذب

LinkedIn

اتمام نصب گریلیوم های تیکت هال ایستگاه متروی هلال احمر

اتمام نصب گریلیوم های تیکت هال ایستگاه متروی هلال احمر توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی هلال احمر - سقف کاذب

LinkedIn

آهنکشی مفصل دسترسی به سکوی ایستگاه متروی مهدیه

آهنکشی مفصل دسترسی به سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی مهدیه - سقف کاذب

LinkedIn