نصب ورقهای کامپوزیت ورودی غربی ایستگاه متروی ولایت مشهد

نصب ورقهای کامپوزیت ورودی غربی ایستگاه متروی ولایت مشهد توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقفهای استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت

ولایت - سقف کاذب

LinkedIn