پیشروی نصب و اجرای سقف های کاذب در ایستگاه متروی مهدیه

آغاز نصب کامپوزیت های سالن فروش بلیط ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه - سقف کاذب

 

نصب کامپوزیت های قوس ابتدای سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه طراحی سقف کاذب

 

پیشروی نصب کامپوزیت های سکوی غربی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه - انواع سقف اذب

LinkedIn

آپارات

ادامه ی نصب کامپوزیت پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه

ادامه ی نصب کامپوزیت پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی مهدیه - سقف کاذب

LinkedIn