IMG_3147IMG_3184IMG_0279IMG_0329IMG_0269IMG_0303IMG_0349IMG_0351IMG_02954IMG_027032جشن نوروز سال 1397 شرکت کدکن با حضور بنیان گذارسقف کاذب در ایران جناب آقای مهندس سید ناصر امامی و حضور مدیریت محترم عامل شرکت کدکن جناب آقای مهندس سید سلیمان امامی و حضور جناب آقای سید محمد مهدی علوی ،سرکار خانم ژاله محمودی ،جناب آقای مسلم شفیعی ،جنای آقای سواک یقویان ،جناب آقای رضا علیان،سرکار خانم مرجان سپاهی و سایر کارکنان خانواده کدکن در دفتر شرکت برگزار گزدید.

LinkedIn